woensdag
10
februari '16

Fryske jûn

Mei ferteller Douwe Kootstra en muzyk fan Beano

Bibliotheek Koudum (inloop vanaf 19.30 uur)
Ds. L. Tinholtstraat 3b, Koudum
Aanvang 20.00 uur
Entree € 3,50
Entreeprijs leden €3,50, niet-leden €5,00
Zet in agenda

Fryske jûn

Mei ferteller Douwe Kootstra en muzyk fan Beano

LET OP:

I.V.M. EEN INFORMATIE AVOND VOOR OUDERS EN NIEUWE LEERLINGEN OP "DE SWEL", ZAL DEZE FRYSKE JÛN NIET IN DE BIBLIOTHEEK PLAATSVINDEN, MAAR IN DE KLINK. GENOEMDE TIJDSTIPPEN BLIJVEN ONGEWIJZIGD!

 

Bibliotheken SúdWest organisearret yn de byb fan Koudum yn gearwurking mei Stichting de Súdwester in Fryske jûn mei skriuwer en ferteller Douwe Kootstra en muzyk fan Beano.

Douwe Kootstra is foaral bekend wurden as skriuwer fan reisboeken en as columnist fan Omrop Fryslân en it fryske Gea. Op syn repertoire steane mearkes, saegen, legindes, mythen, mar foaral ek fermaaklike folksferhalen.

De muzyk is fan Beano, tige bekend yn Koudum en omkriten.

 

In noflike Fryske jûn mei smoute ferhalen fan Douwe Kootstra en musyk fan Beano. Ynrin fanôf 19.30 oere mei in bakje kofje/tee. Om 20.00 oere giet it oan en kinne jo genietsje fan prachtige ferhalen en muzyk, en ek in drankje sit by de priis yn.

 

koudum@bibliothekenmarenfean.nl

Meer agenda
Apple
Google (online)
Google (online)
Outlook